สำนักพิมพ์ Arty House

“การได้อ่านหนังสือแนว ๆ คือความสวิงสวายของชีวิต”

สำนักพิมพ์อาร์ตี้เฮ้าส์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพิมพ์งานวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนไทย 

และมุ่งหวังตั้งใจส่งเสริมสนับสนุนให้ก้าวไกลสู่สากล