สารบัญหนังสือ Designing Machine Learning Systems

หนังสือเล่มนี้เน้นให้หลักการออกแบบระบบเชิงบริหารและตอบโจทย์โลกธุรกิจ โดยใช้แนวทาง “องค์รวมสำหรับระบบ ML” ที่คำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ และวัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เนื้อหาอ้างอิงจากเคสจริงในโลกธุรกิจ ซึ่งจะช่วยผู้อ่านเรียนรู้ที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น

  • ขัน้ ตอนทางวิศวกรรมข้อมูล และการเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ
  • การสร้างกระบวนการอัตโนมัติสำหรับการพัฒนาแบบต่อเนื่อง การประเมิน การปรับใช้ และการอัพเดทโมเดล
  • การพัฒนาระบบตรวจสอบ เพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาที่อาจพบขณะใช้งาน
  • สถาปัตยกรรมของแพล็ตฟอร์ม ML ที่ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายกรณี
  • การพัฒนาระบบ ML ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและธุรกิจ

จึงเหมาะสำหรับผู้บริหารไอทียุคใหม่, CIO, MIS Manager, Data Scientist และผู้สนใจทำโปรเจกต์ ML/AI ทัว่ ไป เพื่อวางแผนการผลิต และพัฒนาโมเดลและแอพพลิเคชันด้าน ML/AI ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องเชื่อถือได้

หนังสือเล่มนี้ถูกใช้ประกอบการสอนและบรรยายวิชา CS 329S: Machine Learning Systems Design ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

สั่งซื้อได้ที่ https://shopee.co.th/Designing-Machine-Learning-Systems-i.252038131.16188630560