สารบัญหนังสือ Building ML Applications

การนำ Machine Learning ไปใช้ในแอพพลิเคชัน จำเป็นต้องผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการทำงานทางวิศวกรรม และความคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งต้องการมากกว่าเพียงแค่ฝึกโมเดลด้วยชุดข้อมูล เพราะยังมีการเลือกแนวทางของ ML ที่เหมาะสมสำหรับคุณลักษณะของข้อมูล วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของโมเดล แก้ปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ของโมเดลหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายทุกขั้นตอนของกระบวนการเหล่านี้ และมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน ด้วยการเสนอวิธีการ ตัวอย่างโค้ด และคำแนะนำจากประสบการณ์ ซึ่งในเล่มประกอบด้วยคำแนะนำเชิงปฏิบัติทีละขั้นตอน ตัวอย่างที่ใช้ได้จริง รวมถึงกรณีศึกษา โดยตัวอย่างส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับภาพประกอบ และมีโค้ดให้ดาวน์โหลดไปทดลองได้

สั่งศื้อได้ที่ https://shopee.co.th/product/252038131/18520158933

ISBN 978-616-8282-18-2