คู่มือเรียนเขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)

รหัสสินค้า : 9786167502946

ราคา

275.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 275.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-7502-94-6

สำนักพิมพ์ Core Finction

จำนวนหน้า 368

ภาษา Python ง่ายต่อการเรียนรู้ มีโครงสร้างของภาษาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย รูปแบบของ

คำสั่งง่ายเหมือนภาษา BASIC การกำหนดชนิดของตัวแปรและใช้งาน ทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ ตัว

ภาษามีความยืดหยุ่นสูง และมีคำสั่งในการจัดการกับข้อความ และไฟล์ข้อความ (Text File) ได้

เป็นอย่างดี อีกทัง้ มีการรวมเอาส่วนดีของภาษาต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน

หนังสือเล่มนีเ้ขียนขึน้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

ได้ศึกษา ตัง้ แต่คำสั่งพืน้ ฐาน, การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล จนถึงการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้

แบบกราฟิก และการเขียนโปรแกรมด้าน AI โดยเน้นที่การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ มีการอธิบายตัวอย่าง

โปรแกรมอย่างละเอียด ผู้อ่านสามารถทดลองพิมพ์คำสั่งเพื่อให้เห็นการทำงานและสร้างความเข้า

ใจไปพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว