Arduino IoT Projects

รหัสสินค้า : 9786168282090

ราคา

195.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 195.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-09-0

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 

Arduino IoT Projects

หนังสือเล่มนี้แนะนำถึงการใช้บอร์ด Arduino เพื่อรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านสัญญาณ Wi-Fi อย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การใช้งานโมดูล Wi-Fi ESP8266 ร่วมกับบอร์ด Arduino Uno R3 และการใช้บอร์ด Wemos ซึ่งเป็นบอร์ด Arduino ที่มีระบบ Wi-fi ในตัว โดยนำเสนอผ่าน 3 โปรเจ็กต์ ได้แก่

 โปรเจ็กต์การสื่อสารพื้นฐานกับเว็บ ด้วยการอ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์แล้วส่งไปแสดงที่เว็บไซต์

 โปรเจ็กต์เตือนฝนตกผ่าน LINE โดยมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในอากาศและวัดอุณหภูมิ หากคำนวณแล้วมี

แนวโน้มที่ฝนจะตก จะมีการแจ้งเตือนทาง LINE ให้ทราบ

 โปรเจ็กต์ควบคุมการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน Facebook โดยผู้ใช้สามารถสั่งเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้จากInbox ของ Facebook