การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์

รหัสสินค้า : 9786168282069

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-06-9

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 160

การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์

หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้าไว้อย่างครบถ้วน โดยเริ่มต้นด้วย

การอธิบายให้รู้จักโครงสร้างและหลักการทำงานของหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า เข้าใจองค์ประกอบทุก

ส่วนของหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า การคำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า วิธีทดสอบการ

ทำงานหม้อแปลงอย่างไรจึงทำงานได้จริง ถูกต้อง ปลอดภัย อีกทั้งยังรวบรวมขั้นตอนการออกแบบ และที่

สำคัญที่สุดคือ ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติพันขดลวดทองแดง ที่ผู้ศึกษาสามารถปฏิบัติตามได้ ด้วยขั้นตอนที่ไม่

ซับซ้อน เข้าใจง่าย พร้อมด้วยรูปประกอบในทุกขั้นตอนให้ลงมือทำตามได้ทันที จึงเหมาะสำหรับผู้สนใจ

และนักเรียน-นักศึกษาที่เรียนวิชาช่างไฟฟ้า