ระบบและวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

รหัสสินค้า : 9786168282045

ราคา

149.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 149.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ISBN 978-616-8282-04-5

สำนักพิมพ์ Core Function

จำนวนหน้า 160

ระบบและวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

หนังสือเล่มนีมี้เนือ้ หาเกี่ยวกับการทำงาน การควบคุม และอุปกรณ์ในระบบควบคุมการ

ทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับผู้ต้องการติดตัง้ ระบบควบคุมมอเตอร์ หรือกำลังตัดสินใจเลือก

ระบบควบคุม หรือเลือกประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะนำไปใช้กับงาน

⦁ พืน้ ฐานระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป

⦁ รู้จักประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้า และเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ ที่ควรรู้

⦁ การทำงานและระบบเพื่อควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

⦁ การสตาร์ทมอเตอร์ทำงานอย่างไร ใช้อุปกรณ์ใดบ้าง

⦁ การเดินวงจรควบคุมมอเตอร์และวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า

⦁ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าในวงจรควบคุมมอเตอร์